تعرفه چاپ


جستجو:
شرح خدماتتیراژسایزیک رو / دو روزمان عادیقیمت عادیزمان فوریقیمت فوری
سلفون مات مخملی100048 × 85 میلیمتریک رو10 روز118,800 تومان 0 تومان
سلفون مات مخملی100048 × 85 میلیمتردو رو10 روز132,300 تومان 0 تومان
گلاسه یووی100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز47,250 تومان1 روز54,000 تومان
گلاسه یووی100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز62,100 تومان1 روز68,850 تومان
گلاسه فیلتردار10004.8 ×8.5 سانتیمتریک رو7 روز47,250 تومان1 روز54,000 تومان
گلاسه فیلتردار10004.8 ×8.5 سانتیمتردو رو7 روز62,100 تومان1 روز68,850 تومان
سوسماری100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز62,100 تومان 0 تومان
سوسماری100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز72,900 تومان 0 تومان
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 میلیمتردو رو7 روز98,550 تومان2 روز109,350 تومان
سلفون مات100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز48,600 تومان1 روز55,350 تومان
سلفون مات100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز63,450 تومان1 روز70,200 تومان
کتان آلمان100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز114,750 تومان2 روز121,500 تومان
کتان آلمان100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز121,500 تومان2 روز128,250 تومان
سلفون براق100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز48,600 تومان1 روز55,350 تومان
سلفون براق100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز63,450 تومان1 روز70,200 تومان
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 میلیمتردو رو7 روز98,550 تومان2 روز109,350 تومان
کاتالوگ 300 گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 میلیمتریک رو7 روز48,600 تومان1 روز55,350 تومان
کاتالوگ 300 گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 میلیمتردو رو7 روز63,450 تومان1 روز70,200 تومان
کاتالوگ 300 گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 میلیمتریک رو7 روز48,600 تومان1 روز55,350 تومان
کاتالوگ 300 گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 میلیمتردو رو7 روز63,450 تومان1 روز70,200 تومان
کاتالوگ 300 گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 میلیمتریک رو7 روز47,250 تومان1 روز54,000 تومان
کاتالوگ 300 گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 میلیمتردو رو7 روز62,100 تومان1 روز68,850 تومان
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 میلیمتردو رو7 روز71,550 تومان2 روز82,350 تومان
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 میلیمتردو رو7 روز71,550 تومان2 روز82,350 تومان
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی100090 × 60 میلیمتردو رو15 روز94,500 تومان 0 تومان
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 میلیمتردو رو15 روز70,200 تومان 0 تومان
کتان امباس100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز79,650 تومان1 روز86,400 تومان
کتان امباس100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز85,050 تومان1 روز91,800 تومان
کاتالوگی 300گرم سلفون سوسماری(محاسبه بر حساب هرلت)1000 یک رو7 روز62,100 تومان 0 تومان
کاتالوگی 300گرم سلفون سوسماری(محاسبه بر حساب هرلت)1000 دو رو7 روز72,900 تومان 0 تومان
کتان آلمان دورگرد1000 دو رو7 روز0 تومان 0 تومان
لمینت برجسته طلاکوب100056 × 59 میلیمتردو رو12 روز232,200 تومان 0 تومان
لمینت برجسته طلاکوب100090 × 60 میلیمتردو رو12 روز310,500 تومان 0 تومان
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 میلیمتردو رو12 روز129,600 تومان 0 تومان
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 میلیمتردو رو12 روز222,750 تومان 0 تومان
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 میلیمتردو رو10 روز168,750 تومان 0 تومان
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 میلیمتردو رو15 روز195,750 تومان 0 تومان
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 میلیمتردو رو15 روز288,900 تومان 0 تومان
آهنربایی100090 × 60 میلیمتریک رو15 روز0 تومان 0 تومان
لمینت براق طرح موج100090 × 58.5 میلیمتردو رو10 روز217,350 تومان 0 تومان
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو15 روز317,250 تومان 0 تومان
لمینت برجسته100090 × 60 میلیمتردو رو7 روز175,500 تومان3 روز186,300 تومان
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 میلیمتردو رو7 روز317,250 تومان2 روز328,050 تومان
لمینت برجسته مخملی100056 × 59 میلیمتردو رو15 روز190,350 تومان 0 تومان
لمینت برجسته مخملی100090 × 60 میلیمتردو رو15 روز253,800 تومان 0 تومان
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو10 روز121,500 تومان 0 تومان
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 میلیمتردو رو10 روز140,400 تومان 0 تومان
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 میلیمتردو رو10 روز174,150 تومان 0 تومان
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 میلیمتردو رو10 روز253,800 تومان 0 تومان
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 میلیمتردو رو10 روز206,550 تومان 0 تومان
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 میلیمتردو رو7 روز130,950 تومان 0 تومان
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 میلیمتردو رو7 روز140,400 تومان 0 تومان
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 58.5 میلیمتردو رو7 روز128,250 تومان2 روز139,050 تومان
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 میلیمتردو رو7 روز180,900 تومان2 روز191,700 تومان
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 میلیمتردو رو15 روز453,600 تومان 0 تومان
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 58.5 میلیمتردو رو15 روز341,550 تومان 0 تومان
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100058.5 × 90 میلیمتردو رو7 روز217,350 تومان2 روز228,150 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA4یک رو7 روز303,750 تومان2 روز330,750 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA4دو رو7 روز392,850 تومان2 روز419,850 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA5یک رو7 روز152,550 تومان2 روز172,800 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA5دو رو7 روز197,100 تومان2 روز217,350 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA6یک رو7 روز75,600 تومان2 روز89,100 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA6دو رو7 روز98,550 تومان2 روز112,050 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4یک رو7 روز407,700 تومان2 روز434,700 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4دو رو7 روز584,550 تومان2 روز611,550 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B5یک رو7 روز203,850 تومان2 روز224,100 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B5دو رو7 روز292,950 تومان2 روز313,200 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB6یک رو7 روز102,600 تومان2 روز116,100 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB6دو رو7 روز145,800 تومان2 روز159,300 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو7 روز656,100 تومان2 روز689,850 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4دو رو7 روز851,850 تومان2 روز885,600 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB5یک رو7 روز328,050 تومان2 روز355,050 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB5دو رو7 روز426,600 تومان2 روز453,600 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو7 روز164,700 تومان2 روز184,950 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو7 روز213,300 تومان2 روز233,550 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو7 روز1,378,350 تومان2 روز1,418,850 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4دو رو7 روز1,607,850 تومان2 روز1,648,350 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB5یک رو7 روز689,850 تومان2 روز723,600 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB5دو رو7 روز804,600 تومان2 روز838,350 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو7 روز344,250 تومان2 روز371,250 تومان
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو7 روز402,300 تومان2 روز429,300 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4یک رو7 روز486,000 تومان2 روز513,000 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4دو رو7 روز664,200 تومان2 روز691,200 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB5یک رو7 روز243,000 تومان2 روز263,250 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB5دو رو7 روز332,100 تومان2 روز352,350 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB6یک رو7 روز121,500 تومان2 روز135,000 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB6دو رو7 روز166,050 تومان2 روز179,550 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو7 روز814,050 تومان2 روز847,800 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4دو رو7 روز1,011,150 تومان2 روز1,044,900 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB5یک رو7 روز407,700 تومان2 روز434,700 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB5دو رو7 روز506,250 تومان2 روز533,250 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو7 روز203,850 تومان2 روز224,100 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو7 روز252,450 تومان2 روز272,700 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو7 روز1,775,250 تومان2 روز1,815,750 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4دو رو7 روز2,004,750 تومان2 روز2,045,250 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB5یک رو7 روز888,300 تومان2 روز922,050 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB5دو رو7 روز1,003,050 تومان2 روز1,036,800 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو7 روز444,150 تومان2 روز471,150 تومان
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو7 روز500,850 تومان2 روز527,850 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000تراکتA4یک رو7 روز1,163,700 تومان2 روز1,204,200 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000تراکتA4دو رو7 روز1,277,100 تومان2 روز1,317,600 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000تراکتA5یک رو7 روز581,850 تومان2 روز615,600 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000تراکتA5دو رو7 روز638,550 تومان2 روز672,300 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000تراکتA6یک رو7 روز291,600 تومان2 روز318,600 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000تراکتA6دو رو7 روز319,950 تومان2 روز346,950 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000تراکتA4یک رو7 روز525,150 تومان2 روز558,900 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000تراکتA4دو رو7 روز626,400 تومان2 روز660,150 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000تراکتA5یک رو7 روز262,575 تومان2 روز289,575 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000تراکتA5دو رو7 روز313,200 تومان2 روز340,200 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000تراکتA6یک رو7 روز130,950 تومان2 روز151,200 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000تراکتA6دو رو7 روز156,600 تومان2 روز176,850 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA4یک رو7 روز1,435,050 تومان2 روز1,475,550 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA4دو رو7 روز1,582,200 تومان2 روز1,622,700 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA5یک رو7 روز718,200 تومان2 روز751,950 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA5دو رو7 روز791,100 تومان2 روز824,850 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA6یک رو7 روز359,100 تومان2 روز386,100 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA6دو رو7 روز395,550 تومان2 روز422,550 تومان
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگ A4یک رو7 روز471,150 تومان 0 تومان
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگ A4دو رو7 روز661,500 تومان 0 تومان
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگ A5یک رو7 روز236,250 تومان 0 تومان
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگ A5دو رو7 روز330,750 تومان 0 تومان
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4یک رو7 روز622,350 تومان 0 تومان
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4دو رو7 روز812,700 تومان 0 تومان
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5یک رو7 روز311,850 تومان 0 تومان
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5دو رو7 روز406,350 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد 5000تراکت A4یک رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد 5000تراکت A4دو رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد 5000تراکت A5یک رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد 5000تراکت A5دو رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد 5000تراکت A6یک رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد 5000تراکت A6دو رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A4یک رو7 روز781,650 تومان2 روز815,400 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A4دو رو7 روز915,300 تومان2 روز949,050 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A5یک رو7 روز391,500 تومان2 روز418,500 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A5دو رو7 روز457,650 تومان2 روز484,650 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A6یک رو7 روز195,750 تومان2 روز216,000 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A6دو رو7 روز229,500 تومان2 روز249,750 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد 2000A4یک رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد 2000A4دو رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد 2000A5یک رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد 2000A5دو رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد 2000A6یک رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد 2000A6دو رو7 روز0 تومان2 روز0 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکتA4یک رو7 روز261,900 تومان2 روز288,900 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکتA4دو رو7 روز353,700 تومان2 روز380,700 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکتA5یک رو7 روز130,950 تومان2 روز151,200 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکتA5دو رو7 روز176,850 تومان2 روز197,100 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکتA6یک رو7 روز66,150 تومان2 روز79,650 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکتA6دو رو7 روز89,100 تومان2 روز102,600 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000تراکتA4یک رو7 روز437,400 تومان2 روز471,150 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000تراکتA4دو رو7 روز542,700 تومان2 روز576,450 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000تراکتA5یک رو7 روز218,700 تومان2 روز245,700 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000تراکتA5دو رو7 روز271,350 تومان2 روز298,350 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000تراکتA6یک رو7 روز109,350 تومان2 روز129,600 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000تراکتA6دو رو7 روز136,350 تومان2 روز156,600 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000تراکتA4یک رو7 روز936,900 تومان2 روز977,400 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000تراکتA4دو رو7 روز1,055,700 تومان2 روز1,096,200 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000تراکتA5یک رو7 روز468,450 تومان2 روز502,200 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000تراکتA5دو رو7 روز527,850 تومان2 روز561,600 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000تراکتA6یک رو7 روز234,900 تومان2 روز261,900 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000تراکتA6دو رو7 روز264,600 تومان2 روز291,600 تومان
سربرگ 140 گرم کارتی 1000 عددی1000A4یک رو12 روز661,500 تومان 0 تومان
سربرگ 140 گرم کارتی 1000 عددی1000A5یک رو12 روز330,750 تومان 0 تومان
سربرگ 140 گرم کارتی 2000 عددی2000A4یک رو12 روز1,163,700 تومان 0 تومان
سربرگ 140 گرم کارتی 2000 عددی2000A5یک رو12 روز581,850 تومان 0 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگA4یک رو7 روز340,200 تومان2 روز367,200 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگA4دو رو7 روز472,500 تومان2 روز499,500 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگA5یک رو7 روز170,100 تومان2 روز190,350 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگA5دو رو7 روز236,250 تومان2 روز256,500 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگA6یک رو7 روز85,050 تومان2 روز98,550 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) 1000سربرگA6دو رو7 روز118,800 تومان2 روز132,300 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) 2000سربرگ A4یک رو7 روز556,200 تومان2 روز589,950 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) 2000سربرگ A4دو رو7 روز707,400 تومان2 روز741,150 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) 2000سربرگ A5یک رو7 روز278,100 تومان2 روز305,100 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) 2000سربرگ A5دو رو7 روز353,700 تومان2 روز380,700 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) 2000سربرگ A6یک رو7 روز139,050 تومان2 روز159,300 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) 2000سربرگ A6دو رو7 روز176,850 تومان2 روز197,100 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) 5000سربرگ A4یک رو7 روز1,163,700 تومان2 روز1,204,200 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) 5000سربرگ A4دو رو7 روز1,333,800 تومان2 روز1,374,300 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) 5000سربرگ A5یک رو7 روز581,850 تومان2 روز615,600 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) 5000سربرگ A5دو رو7 روز666,900 تومان2 روز700,650 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) 5000سربرگ A6یک رو7 روز291,600 تومان2 روز318,600 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) 5000سربرگ A6دو رو7 روز333,450 تومان2 روز360,450 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی --1000A4یک رو7 روز198,450 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی --1000A4دو رو7 روز290,250 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی --1000A5یک رو7 روز99,900 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی --1000A5دو رو7 روز145,800 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی --1000A6یک رو7 روز49,950 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی --1000A6دو رو7 روز72,900 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی --2000A4یک رو7 روز310,500 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی --2000A4دو رو7 روز415,800 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی --2000A5یک رو7 روز155,250 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی --2000A5دو رو7 روز207,900 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی --2000A6یک رو7 روز78,300 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی --2000A6دو رو7 روز103,950 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20001 لتییک رو10 روز317,250 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20001 لتیدو رو10 روز357,750 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20002 لتییک رو10 روز648,000 تومان 0 تومان
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20002 لتیدو رو10 روز722,250 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی --5000A4یک رو7 روز619,650 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی --5000A4دو رو7 روز737,100 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی --5000A5یک رو7 روز310,500 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی --5000A5دو رو7 روز368,550 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی --5000A6یک رو7 روز155,250 تومان 0 تومان
تراکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی --5000A6دو رو7 روز184,950 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی --1000A4یک رو10 روز228,150 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی --1000A4دو رو10 روز321,300 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی --1000A5یک رو10 روز114,750 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی --1000A5دو رو10 روز160,650 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی --1000A6یک رو10 روز56,700 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 1000 عددی --1000A6دو رو10 روز81,000 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی --2000A4یک رو10 روز371,250 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی --2000A4دو رو10 روز476,550 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی --2000A5یک رو10 روز186,300 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی --2000A5دو رو10 روز238,950 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی --2000A6یک رو10 روز93,150 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 2000 عددی --2000A6دو رو10 روز118,800 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی --5000A4یک رو10 روز770,850 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی --5000A4دو رو10 روز888,300 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی --5000A5یک رو10 روز386,100 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی --5000A5دو رو10 روز444,150 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی --5000A6یک رو10 روز193,050 تومان 0 تومان
تراکت کرافت 80 گرم 5000 عددی --5000A6دو رو10 روز222,750 تومان 0 تومان
پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پوستر 90 * 60یک رو2 روز3,029,400 تومان 0 تومان
پوستر 90×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پوستر 90 * 60یک رو2 روز5,107,050 تومان 0 تومان
پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 1000عددی100060 - 45 پوستریک رو2 روز1,628,100 تومان 0 تومان
پوستر 45×60 گلاسه 135 گرم 2000 عددی200060 - 45 پوستریک رو2 روز2,651,400 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 1000عددی1000پوستر 100 * 70یک رو2 روز3,591,000 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 گلاسه 135 گرم 2000عددی2000پوستر 100 * 70یک رو2 روز6,230,250 تومان 0 تومان
پوستر 70×50 گلاسه 135 گرم 1000 عددی100070 - 50 پوستریک رو2 روز1,908,900 تومان 0 تومان
پوستر 70×50 گلاسه 135 گرم 2000 عددی200070 - 50 پوستریک رو2 روز3,213,000 تومان 0 تومان
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی100034 * 48 B3یک رو4 روز954,450 تومان 0 تومان
پوستر B3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی200034 * 48 B3یک رو4 روز1,591,650 تومان 0 تومان
پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پوستر 90 * 60یک رو2 روز2,675,700 تومان 0 تومان
پوستر 90×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پوستر 90 * 60یک رو2 روز4,399,650 تومان 0 تومان
پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پوستر 45 * 60یک رو2 روز1,451,250 تومان 0 تومان
پوستر 45×60 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پوستر 45 * 60یک رو2 روز2,297,700 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پوستر 100 * 70یک رو2 روز2,970,000 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پوستر 100 * 70یک رو2 روز4,986,900 تومان 0 تومان
پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پوستر 50 * 70یک رو2 روز1,598,400 تومان 0 تومان
پوستر 70×50 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پوستر 50 * 70یک رو2 روز2,592,000 تومان 0 تومان
پوستر B3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000340 * 480 - B3یک رو4 روز799,200 تومان 0 تومان
پوستر B3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000340 * 480 - B3یک رو4 روز1,281,150 تومان 0 تومان
پوستر A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پوستر A3یک رو3 روز1,134,000 تومان 0 تومان
پوستر A3 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پوستر A3دو رو3 روز1,497,150 تومان 0 تومان
پوستر A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پوستر A3یک رو3 روز726,300 تومان 0 تومان
پوستر A3 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پوستر A3دو رو3 روز1,066,500 تومان 0 تومان
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پوستر A3یک رو3 روز814,050 تومان 0 تومان
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پوستر A3دو رو3 روز1,154,250 تومان 0 تومان
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پوستر A3یک رو3 روز1,310,850 تومان 0 تومان
پوستر A3 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پوستر A3دو رو3 روز1,674,000 تومان 0 تومان
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000690*485یک رو2 روز1,316,250 تومان 0 تومان
پوستر 70×50 تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000690*485یک رو2 روز1,991,250 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000690*485یک رو2 روز2,430,000 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000690*485یک رو2 روز3,753,000 تومان 0 تومان
پوستر 70×100 تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000690*485یک رو2 روز7,438,500 تومان 0 تومان
پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A3یک رو7 روز2,986,200 تومان 0 تومان
پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی A3یک رو7 روز2,986,200 تومان 0 تومان
پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A3یک رو7 روز2,759,400 تومان 0 تومان
پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی A3یک رو7 روز2,759,400 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو7 روز445,500 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز866,700 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو7 روز363,150 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A5یک رو7 روز731,700 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز1,416,150 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت نامه ملخییک رو7 روز622,350 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A5یک رو7 روز1,567,350 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز3,019,950 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت نامهیک رو7 روز1,359,450 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت a5یک رو7 روز522,450 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز1,023,300 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی a4یک رو7 روز1,023,300 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو7 روز432,000 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت A5یک رو7 روز886,950 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز1,728,000 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت کیفی a4یک رو7 روز1,728,000 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت نامهیک رو7 روز761,400 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت A5یک رو7 روز1,956,150 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز3,797,550 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت کیفی a4یک رو7 روز3,797,550 تومان 0 تومان
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت نامهیک رو7 روز1,705,050 تومان 0 تومان
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو7 روز804,600 تومان 0 تومان
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز1,587,600 تومان 0 تومان
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی a4یک رو7 روز1,587,600 تومان 0 تومان
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو7 روز688,500 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو7 روز567,000 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو7 روز1,111,050 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی A4یک رو7 روز1,111,050 تومان 0 تومان
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت نامه ملخییک رو7 روز472,500 تومان 0 تومان
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000پاکت A4یک رو12 روز1,663,200 تومان 0 تومان
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000پاکت A5یک رو12 روز877,500 تومان 0 تومان
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو12 روز846,450 تومان 0 تومان
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000پاکت A4یک رو12 روز2,933,550 تومان 0 تومان
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000پاکت A5یک رو12 روز1,534,950 تومان 0 تومان
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000پاکت نامهیک رو12 روز1,489,050 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A4یک رو7 روز684,450 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو7 روز353,700 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو7 روز282,150 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A4یک رو7 روز1,050,300 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A5یک رو7 روز548,100 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 2000 عددی2000پاکت نامهیک رو7 روز460,350 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A4یک رو7 روز2,106,000 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A5یک رو7 روز1,109,700 تومان 0 تومان
پاکت تحریر ایرانی 80 گرم 5000 عددی5000پاکت نامهیک رو7 روز953,100 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A4یک رو7 روز770,850 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو7 روز396,900 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو7 روز321,300 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A4یک رو10 روز1,224,450 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A5یک رو10 روز634,500 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 2000 عددی2000پاکت نامهیک رو10 روز537,300 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A4یک رو10 روز2,540,700 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A5یک رو10 روز1,327,050 تومان 0 تومان
پاکت کرافت 80 گرم 5000 عددی5000پاکت نامهیک رو10 روز1,146,150 تومان 0 تومان
سلفون مات 6 ساعته100048 × 85 میلیمتریک رو6 ساعت62,100 تومان6 ساعت62,100 تومان
سلفون مات 6 ساعته100048 × 85 میلیمتردو رو6 ساعت76,950 تومان6 ساعت76,950 تومان
سلفون مات دورو دورگرد 6 ساعته100090 × 60 میلیمتردو رو6 ساعت120,150 تومان6 ساعت120,150 تومان
سلفون براق 6 ساعته100048 × 85 میلیمتریک رو6 ساعت62,100 تومان6 ساعت62,100 تومان
سلفون براق 6 ساعته100048 × 85 میلیمتردو رو6 ساعت76,950 تومان6 ساعت76,950 تومان
سلفون براق دورو دورگرد 6 ساعته100090 × 60 میلیمتریک رو6 ساعت120,150 تومان6 ساعت120,150 تومان
سلفون براق دورو دورگرد 6 ساعته100090 × 60 میلیمتردو رو6 ساعت120,150 تومان6 ساعت120,150 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000تراکت A4یک رو6 ساعت592,650 تومان6 ساعت592,650 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000تراکت A4دو رو6 ساعت693,900 تومان6 ساعت693,900 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000تراکت A5یک رو6 ساعت316,575 تومان6 ساعت316,575 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000تراکت A5دو رو6 ساعت367,200 تومان6 ساعت367,200 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000تراکت A6یک رو6 ساعت171,450 تومان6 ساعت171,450 تومان
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000تراکت A6دو رو6 ساعت197,100 تومان6 ساعت197,100 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000سربرگA4یک رو6 ساعت623,700 تومان6 ساعت623,700 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000سربرگA4دو رو6 ساعت774,900 تومان6 ساعت774,900 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000سربرگA5یک رو6 ساعت332,100 تومان6 ساعت332,100 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000سربرگA5دو رو6 ساعت407,700 تومان6 ساعت407,700 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000سربرگA6یک رو6 ساعت179,550 تومان6 ساعت179,550 تومان
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000سربرگA6دو رو6 ساعت217,350 تومان6 ساعت217,350 تومان
لیبل یووی 6 ساعته100048 × 85 میلیمتریک رو6 ساعت0 تومان6 ساعت0 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000A4یک رو6 ساعت504,900 تومان6 ساعت504,900 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000A4دو رو6 ساعت610,200 تومان6 ساعت610,200 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000A5یک رو6 ساعت272,700 تومان6 ساعت272,700 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000A5دو رو6 ساعت325,350 تومان6 ساعت325,350 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000A6یک رو6 ساعت149,850 تومان6 ساعت149,850 تومان
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 6 ساعته2000A6دو رو6 ساعت176,850 تومان6 ساعت176,850 تومان
لمینت براق دورگرد 6 ساعته100090 × 58.5 میلیمتردو رو6 ساعت238,950 تومان6 ساعت238,950 تومان
لمینت مات دورگرد 6 ساعته100090 × 60 میلیمتردو رو6 ساعت338,850 تومان6 ساعت338,850 تومان
لیبل یووی 6 ساعته100090 × 60 میلیمتردو رو6 ساعت83,700 تومان6 ساعت83,700 تومان
ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرم1000ست اداری سری اول و دوم کتان 120 گرمیک رو7 روز2,524,500 تومان 0 تومان
ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرم1000ست اداری سری اول و دوم تحریر 80 گرمیک رو7 روز1,482,300 تومان 0 تومان
ست اداری سری سوم تحریر 80 گرم1000ست اداری سری سوم تحریر 80 گرمیک رو7 روز1,680,750 تومان 0 تومان
ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرم1000ست اداری سری اول و دوم تحریر 100 گرمیک رو7 روز1,919,700 تومان 0 تومان
ست اداری سری سوم 100 تحریر گرم ( کیفی )1000ست اداری سری سوم 100 تحریر گرم ( کیفی )یک رو7 روز2,169,450 تومان 0 تومان
ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )1000ست اداری سری سوم تحریر 100 گرم ( کیسه ای )یک رو7 روز2,169,450 تومان 0 تومان
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )1000ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیفی )یک رو7 روز3,032,100 تومان 0 تومان
ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )1000ست اداری سری سوم کتان 120 گرم ( کیسه ای )یک رو7 روز3,032,100 تومان 0 تومان
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد100086.5 × 57 میلیمتردو رو5 روز465,750 تومان 0 تومان
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50086.5× 57 میلیمتردو رو5 روز286,200 تومان2 روز310,500 تومان
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50086.5 × 57 میلیمتردو رو10 روز282,150 تومان 0 تومان
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد100089 × 57 میلیمتردو رو5 روز1,059,750 تومان 0 تومان
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50089 × 57 میلیمتردو رو5 روز683,100 تومان 0 تومان
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50086.5 × 57 میلیمتریک رو7 روز303,750 تومان 0 تومان
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25089 × 57 میلیمتردو رو5 روز400,950 تومان 0 تومان
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50088.6× 57 میلیمتردو رو15 روز905,850 تومان 0 تومان
پاکت سی دی1000161 × 340 میلیمتریک رو13 روز737,100 تومان 0 تومان
آهنربایی طرح قالب دلخواه100090 × 60 میلیمتریک رو15 روز0 تومان 0 تومان
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش مات1000480 × 340 میلیمتردو رو7 روز2,882,250 تومان 0 تومان
فولدر A4 دورو 300 گرم با روکش براق1000488 × 340 میلیمتردو رو7 روز2,882,250 تومان 0 تومان
جاکارتی1000144 × 202 میلیمتردو رو7 روز606,150 تومان 0 تومان
لیوان کاغذی 1000 عددی (200 سی سی)1000115 × 240 میلیمتریک رو7 روز398,250 تومان 0 تومان
لیوان کاغذی 5000 عددی ( 200 سی سی )5000115 × 240 میلیمتریک رو7 روز1,788,750 تومان 0 تومان
لیوان کاغذی 1000 عددی ( 360 سی سی)1000135 × 245 میلیمتریک رو8 روز476,550 تومان 0 تومان
پاکت سی دی فانتزی سلفون مات1000384 × 160 میلیمتریک رو13 روز1,009,800 تومان 0 تومان
پاکت سی دی فانتزی گلاسه یووی1000384 × 160 میلیمتریک رو13 روز999,000 تومان 0 تومان
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه100048 × 85 میلیمتریک رو13 روز117,450 تومان 0 تومان
سلفون مات قالبدار با طرح دلخواه100048 × 85 میلیمتریک رو13 روز110,700 تومان 0 تومان
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز267,300 تومان 0 تومان
لیبل سی دی1000130 * 130 میلیمتریک رو13 روز526,500 تومان 0 تومان
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز267,300 تومان 0 تومان
لیبل متالایز100048 × 85 میلیمتریک رو25 روز364,500 تومان 0 تومان
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه100048 × 85 میلیمتریک رو10 روز117,450 تومان 0 تومان
لیبل یووی100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز70,200 تومان2 روز76,950 تومان
لیبل فیلتردار100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز70,200 تومان3 روز76,950 تومان
لیبل سلفون براق100048 × 85 میلیمتریک رو7 روز74,250 تومان2 روز81,000 تومان
لیبل سلفون مات طلاکوب100048 × 85 میلیمتریک رو25 روز122,850 تومان 0 تومان
لیبل سلفون مات100048 × 85 میلیمتریک رو25 روز74,250 تومان 0 تومان
لیبل یووی 6 ساعته100048 × 85 میلیمتریک رو6 ساعت0 تومان6 ساعت0 تومان
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکت آویز 9 - 29یک رو7 روز483,300 تومان 0 تومان
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکت آویز 9 - 29دو رو7 روز550,800 تومان 0 تومان
کارت آویز ساده سلفون مات 1000 عددی1000ویزت آویز سادهیک رو10 روز496,800 تومان 0 تومان
کارت آویز ساده سلفون مات 1000 عددی1000ویزت آویز سادهدو رو10 روز629,100 تومان 0 تومان
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت آویز 9 - 29یک رو7 روز866,700 تومان 0 تومان
تراکت آویز گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت آویز 9 - 29دو رو7 روز940,950 تومان 0 تومان
کارت آویز دورگرد سلفون مات 1000 عددی1000122 × 288 میلیمتریک رو10 روز496,800 تومان 0 تومان
کارت آویز دورگرد سلفون مات 1000 عددی1000122 × 288 میلیمتردو رو10 روز629,100 تومان 0 تومان
اتیکت آویز سلفون مات1000اتیکت آویزیک رو10 روز79,650 تومان 0 تومان
اتیکت آویز سلفون مات1000اتیکت آویزدو رو10 روز97,200 تومان 0 تومان
کارت آویز عصایی سلفون مات 1000 عددی1000آویز عصایییک رو10 روز351,000 تومان 0 تومان
کارت آویز عصایی سلفون مات 1000 عددی1000آویز عصاییدو رو10 روز440,100 تومان 0 تومان
اتیکت آویز گلاسه یووی1000ویزت آویزیک رو10 روز86,400 تومان 0 تومان
اتیکت آویز گلاسه یووی1000ویزت آویزدو رو10 روز103,950 تومان 0 تومان
کارت آویز پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000آویز پروانه اییک رو10 روز496,800 تومان 0 تومان
کارت آویز پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000آویز پروانه ایدو رو10 روز629,100 تومان 0 تومان
اتیکت لمینت برجسته1000اتیکت لمینت برجستهدو رو7 روز261,900 تومان3 روز270,000 تومان
اتیکت لمینت برجسته طلاکوب1000اتیکت لمینت برجسته طلاکوبدو رو15 روز472,500 تومان 0 تومان
بروشور گلاسه 135 گرم 1000عددی تا شده1000A3 تراکتی 400 * 290 میلیمتردو رو7 روز1,057,050 تومان3 روز1,084,050 تومان
بروشور گلاسه 135 گرم 1000عددی تا شده1000A4 تراکتی 200 * 290 میلیمتردو رو7 روز534,600 تومان3 روز561,600 تومان
بروشور گلاسه 135 گرم 2000عددی تا شده2000A3 تراکتی 400 * 290 میلیمتردو رو7 روز1,637,550 تومان3 روز1,671,300 تومان
بروشور گلاسه 135 گرم 2000عددی تا شده2000A4 تراکتی 200 * 290 میلیمتردو رو7 روز831,600 تومان3 روز865,350 تومان
کاتالوگ نمونه محصولات1فرم در خواست کاتالوگ نمونه محصولاتیک رو3 روز0 تومان 0 تومان